DydaktykaZakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim, w tym na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym i na kierunku dietetyka. Program dydaktyczny obejmuje alergiczne choroby środowiskowe w tym zawodowe, alergię na leki i materiały stomatologiczne, alergię na pokarmy.

Kierownik Zakładu: dr hab. med. Ewa Czarnobilska, prof. UJ


I. Medycyna Pracy
Koordynator: dr med. Marcel Mazur

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok IV, kierunek lekarski

Medycyna Pracy – IV rok

Celem nauczania przedmiotu jest nabywanie wiedzy w zakresie:
- etiopatogenezy i postaci klinicznych wybranych chorób zawodowych, w tym pochodzenia alergicznego,
- zasad postępowania diagnostycznego: zbieranie wywiadu, badanie alergologiczne, testy diagnostyczne in vivo i laboratoryjne, test pracy symulowanej, interpretacja wyników badań alergologicznych,
- zapoznanie się z monitoringiem środowiskowym, dla potrzeb diagnostyki alergologicznej,
- charakterystyki alergenów zawodowych,
- metod leczenia alergicznych chorób zawodowych i prawnych zasady orzekania w chorobach zawodowych.

Harmonogram zajęć Medycyna Pracy IV rok WL – 2017/2018

Program:

 1. Alergiczne choroby zawodowe – diagnostyka in vivo i in vitro.
  Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ
 2. Astma zawodowa, POCHP, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  Dr Marcin Stobiecki
 3. Anafilaksja zawodowa. Alergiczny zawodowy wyprysk kontaktowy. Fotodermatozy zawodowe i zawodowa pokrzywka kontaktowa.
  Dr hab. Grzegorz Porębski
 4. Podstawy prawne chorób zawodowych. Zawodowy alergiczny nieżyt nosa i spojówek. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Choroby zakaźne pochodzenia zawodowego. Zawodowe choroby słuchu i głosu.
  Dr Marcel Mazur
 5. Cytologia dróg oddechowych – w diagnostyce nieżytów nosa pochodzenia zawodowego. Monitoring biologiczny miejsc pracy.
  Dr hab. Dorota Myszkowska
 6. Diagnostyka alergiczna in vitro – komponenty alergenowe – istotne w chorobach zawodowych.
  Dr Wojciech Dyga
 7. Przebieg hospitalizacji diagnostycznej u pacjenta z podejrzeniem zawodowej astmy oskrzelowej i zawodowego alergicznego nieżytu nosa – omówienie przypadków klinicznych. Dr Małgorzata Bulanda
 8. Wykaz chorób zawodowych. Profilaktyka chorób zawodowych. Badania profilaktyczne. Przypadki kliniczne chorób zawodowych.
  Lek. Małgorzata Sacha
Zaliczenie: zasady zaliczenia

Materiały dydaktyczne

 

II. Alergia w stomatologii
Koordynator: dr hab. med. Grzegorz Porębski

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok V, kierunek lekarsko-dentystyczny

Cel nauczania: zapoznanie się z klinicznymi postaciami objawów nadwrażliwości podczas zabiegów stomatologicznych, ich patomechanizmem, rozpoznawaniem, orzekaniem i prewencją Program: Podstawy patomechanizmu i klinicznych postaci alergii pacjentów stomatologicznych i personelu medycznego. Różnicowanie objawów anafilaksji i reakcji wazowagalnych. Postępowanie w stanach nagłych odczynów alergicznych. Alergia na leki i materiały stomatologiczne.

Wykłady:

 1. Patomechanizm i kliniczne postaci alergii
 2. Wywiad alergologiczny i ustalanie przyczyny alergii. Diagnostyka laboratoryjna i testowanie w alergologii. Testowanie skórne w przypadku podejrzenia alergii na lek znieczulający miejscowo i lek przeciwbólowy. Postępowanie w stanach nagłych i współpraca w alergologii
 3. Alergia w stomatologii;
  - reakcje alergiczne na leki stomatologiczne i materiały protetyczne alergia na leki, lateks, nikiel, tytan, akryle, formalinę i in.
  - diagnostyka i postępowanie w nagłych odczynach alergicznych
  - alergia pracowników stomatologii
Ćwiczenia:
 1. reakcje nagłe na leki stomatologiczne – rozpoznawanie i postępowanie
 2. testowanie skórne na leki stomatologiczne i materiały stomatologiczne
 3. diagnostyka laboratoryjna alergii na leki stomatologiczne
Zaliczenie: udział w zajęciach i zaliczony test pisemny

 

III. Dietetyka w chorobach alergicznych
Koordynator: dr hab. biol. Dorota Myszkowska

ECTS: 3. Alergie pokarmowe

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok II, I stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z patomechanizmem, rozpoznawaniem, postaciami klinicznymi nadwrażliwości pokarmowej oraz rodzajami alergenów naturalnych i chemicznych substancji środowiskowych

Program: wykłady, seminaria

 1. Etiologia alergii. Klasyfikacja alergii
 2. Diagnostyka chorób alergicznych
 3. Rodzaje alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 4. Substancje chemiczne w alergii i nietolerancji pokarmowej
 5. Rodzaje reakcji nadwrażliwości na pokarmy
 6. Profilaktyka alergii na pokarmy
Zaliczenie: udział w zajęciach i zaliczony test pisemny

Materiały dydaktyczne


ECTS: 2. Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne – postępowanie dietetyczne

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok III, I stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z patomechanizmem najczęstszych niedoborów immunologicznych, szczególnie niedoboru IgA, postaciami klinicznymi i zasadami rozpoznawania chorób atopowych oraz stanów nagłych w alergologii

Program: wykłady, seminaria, ćwiczenia
 1. Diagnostyka wybranych chorób alergicznych i niedoborów immunologicznych
 2. Typy reakcji alergicznych na pokarmy
 3. Zasady postępowania dietetycznego w leczeniu nadwrażliwości pokarmowej i niedoborach immunologicznych.
Zaliczenie: udział i aktywność w zajęciach

Materiały dydaktyczne

ECTS: 2. Żywienie w chorobach alergicznych

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok II, II stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z zaleceniami dietetycznymi w chorobach atopowych, planowaniem i prowadzeniem edukacji żywieniowej, postępowaniem w stanach nagłych w alergologii

Program: wykłady, seminaria, ćwiczenia
 1. Żywienie w chorobach alergicznych
 2. Ocena skuteczności modyfikacji żywienia w chorobach alergicznych
Zaliczenie: udział i aktywność w zajęciach

Materiały dydaktyczne


Wykaz umiejętności praktycznych studentów kierunku lekarskiego, które winni posiadać
w zakresie realizowanego w Zakładzie 2017/2018 programu dydaktycznego
 1. Medycyna pracy – alergia środowiskowa i zawodowa:

  - wywiad alergologiczny w kierunku alergii środowiskowej
  - zasady ustalania czynnika przyczynowego
  - wybór badań diagnostycznych zależnie od rodzaju alergenu zawodowego i objawów choroby
  - znajomość podstaw orzekania alergii zawodowej

 2. Alergia w stomatologii:

  - wywiad alergologiczny u pacjenta stomatologicznego
  - rodzaje alergenów stomatologicznych
  - zasady różnicowania odczynu alergicznego-toksycznego- wazowagalnego w gab. stomatologiczym
  – zasady pomocy doraźnej w przypadku odczynu alergicznego w gab. stomatologicznym

 3. Alergologia na kierunku dietetyka:

  - wywiad alergologiczny w kierunku alergii na pokarm
  - alergeny pokarmowe i krzyżowo reagujące
  - zasady dietetyki w alergii na pokarmy i w wybranych niedoborach immunologicznych


Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

Oferta dla studentów III-VI roku WL oraz dla kierunku Dietetyka
(II rok studia licencjackie, oraz studia magisterskie)


Zajęcia dodatkowe dla studentów w ramach
SKN oraz indywidualnych praktyk studenckich
Tematyka zajęć do wyboru:
- alergia pyłkowa
- alergia na leki i lateks
- alergia kontaktowa
- alergia na jad owadów
- napadowy obrzęk naczynioruchowy –HAE[choroba rzadka]
- dietetyka – nietolerancja dodatków do pokarmów, alergia krzyżowa

Zapraszamy do współpracy naukowej zainteresowanych podaną tematyką

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt
tel. sekretariat: 12 423 11 22, e-mail: zaklad.alergologii@cm-uj.krakow.pl

Kontakt:

31-531 Kraków,
ul. Śniadeckich 10
tel./fax: (12) 423 11 22
e-mail: toksy-alergo@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Katedry:

p.o. Kierownika Katedry
dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ