Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej

Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

ul. Śniadeckich 6
31-531 Kraków
tel./fax +48 12 424 75 91
tel. +48 12 424 75 92
e-mail: labtoxuj@cm-uj.krakow.pl

Pracownia wykonuje oznaczenia 24 h/dobę wszystkie dni robocze i święta

Działalność Pracowni obejmuje wykonywanie specjalistycznych oznaczeń i analiz toksykologicznych (Wykaz oznaczeń, Sposób pobierania materiału do oznaczeń toksykologicznych) na zlecenia szpitali, poradni, innych jednostek oraz dla osób prywatnych (Skierowanie).

Wyposażenie sprzętowe umożliwia wykonywanie oznaczeń metodami:
 • Spektrofotometrii (UV/VIS)
 • Spektrofotometrii Absorpcji Atomowej (AAS)
 • Chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
 • Chromatografii gazowej (GC-FID)
 • Wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV, HPLC-DAD)
 • Immunologicznymi (FPIA, MEIA, EMIT, ELISA)
Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej prowadzi staże dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej analityki medycznej.

Wykaz analiz:

Leki uspokajająco-nasenne i przeciwlękowe:
 • pochodne barbituranów
 • pochodne benzodiazepin
 • zolpidem
 • zopiklon
 • hydroksyzyna
 • metaqualon
Neuroleptyki:
 • pochodne fenotiazyny
 • haloperidol
 • chlorprotiksen
 • flupentiksol
 • zuklopentiksol
 • klozapina
 • olanzapina
 • risperidon
Leki przeciwdepresyjne:
 • amitryptylina
 • doksepina
 • klomipramina
 • imipramina
 • maprotylina
 • mianseryna
 • opipramol
 • sertralina
Leki przeciwpadaczkowe:
 • karbamazepina
 • kwas walproinowy
 • fenobarbital
 • fenytoina
 • prymidon
 • tiagabina
Leki sercowo-naczyniowe:
 • bisoprolol
 • metoprolol
 • propronolol
 • digoksyna
 • kaptopril
 • werapamil
 • klonidyna
 • oksprenolol
 • todralazyna
 • chinidyna
Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne:
 • paracetamol
 • salicylany
 • tramal
 • petydyna
 • metamizol
 • aminofenazon
 • fenacetyna
 • kwas mefenamowy
Alkohole i ich metabolity:
 • etanol
 • metanol
 • glikol etylenowy
 • glikol propylenowy
 • izopropanol
 • propanol
 • butanol
 • aldehyd octowy
 • aceton
 • formaldehyd
Substancje narkotyczne:
 • amfetaminy
 • opiaty
 • tetrahydrokanabinole (THC)
 • kokaina
 • ekstazy
 • metadon
Metale:
 • ołów
 • kadm
 • cynk
 • miedź
 • arsen
Pochodne hemoglobiny:
 • hemoglobina tlenkowęglowa
 • methemoglobina
 • sulfhemoglobina
Inne:
 • antazolina
 • aviomarin
 • teofilina
     - izoniazyd
     - triheksyfenidyl
 • pridinol
 • atropina
 • chlorpropamid
 • tolbutamid
 • amoniak
 • acetylocholinesteraza krwinkowa (AChE)
 • wankomycyna
 • vsulfonamidy
 • fenol
 • para-aminofenol
 • kwas trójchlorooctowy
 • kwas fenoksyoctowy
 • kotynina
Pliki do pobrania:

Kontakt:

31-531 Kraków,
ul. Śniadeckich 10
tel./fax: (12) 423 11 22
e-mail: toksy-alergo@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Katedry:

p.o. Kierownika Katedry
dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ